Poistné produkty

Životné poistenie

Rizikové životné poistenie
Poistenie bez sporivej zložky. Platíte len za riziko, že sa Vám niečo stane. Môžete sa poistiť pre prípad úmrtia, úmrtia po úraze, ťažkého úrazu, hospitalizácie, invalidného dôchodku, kritických chorôb a iné prípady.

Kapitálové životné poistenie
Poistenie so sporivou zložkou. Okrem vybratých poistených rizík sa vytvára aj hodnota poistného účtu. Zhodnotenie pozostáva z dvoch častí. Jedna je garantovaná napr. 0,9% úročenie a druhá nie je garantovaná, záleží od celkového zhodnotenia poisťovne v danom roku. Ak je vyššie ako garantované zhodnotenie, tak rozdiel je základom pre výpočet podielu na zisku.

Investičné životné poistenie
Poistenie so sporivou zložkou. Sporenie ale prebieha formou investovania sporivej zložky do Vami vybraných podielových fondov, ktoré ponúka poisťovňa. Zhodnotenie nie je garantované, vždy závisí od zhodnotenia fondov do ktorých budete počas poistnej doby investovať a od Vás ako sa o Vaše fondy budete starať!

Úrazové poistenie

Väčšinou pre prípad poistnej udalosti vzniknutej po úraze. Platíme len za riziko, že sa nám stane úraz.

Neživotné poistenie

Poistenie nehnuteľností, domácností a zodpovednosti za škodu
Poistenie bez sporivej zložky. Platíte len za riziko, že sa nehnuteľnosť alebo časť domácností poškodí. Rovnako sa môžete poistiť pre prípad, že by ste boli zodpovedný za škodu, ktorú by ste spôsobili inému. Napríklad vytopenie suseda, deti pri hre poškodia niekomu majetok alebo neúmyselne ublížite niekomu na zdraví.

Poistenie auta
Povinne zmluvné poistenie, ktoré musí mať každé auto okrem tých, ktoré sú odhlásené alebo vyradené z evidencie. Poisťovňa v prípade poistnej udalosti, za Vás, vyplatí škodu, ktorú prevádzkou vozidla, spôsobíme inému. Povinné zmluvné poistenie je povinné na základe zákona o povinne zmluvnom poistení.

Havarijné poistenie
Dobrovoľné poistenie. Poisťovňa nám preplatí škodu, ktorú si sami spôsobíme na vozidle následkom vlastnej havárie, ďalej v prípade živelných pohrôm, krádeže, vandalizmu a pod.

Cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov. Je to dôležité z dôvodu možných zdravotných problémov v zahraničí a s tým súvisiacich nákladov, ktoré by Vám vznikli – a tie sa môžu, v prípade vážnych zdravotných komplikácii, vyšplhať aj na sumu niekoľko sto tisíc eur !!! Zároveň je možné dojedať aj ďalšie sekundárne pripoistenia ako je poistenie batožiny, cestovania lietadlom, storno poplatkov a iné.

Poistenie za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Poistenie pre prípad, že neúmyselne, počas práce spôsobíme škodu zamestnávateľovi.

Poistenie právnej ochrany
Poistenie pre prípad právnej pomoci.

Poistenie pre Živnostníkov a Právnické osoby.
Rôzne formy poistenia, ktoré vyplývajú z konkrétnej činnosti, ktorú podnikatelia vykonávajú.